Category: Giới thiệu

Về chúng tôi

Trung tâm Đăng ký trực tuyến Xebienvang.com thuộc Hợp tác xã Ô tô Vận tải Quốc tế thành viên Liên Minh Quốc Gia Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” […]